جستجو مطالب:الکترونیک

25 آبان

الکترونیک

از پیروزی های آن دیگری بیشتر احساس غرور می کنند، نوع دوست، گشاده دست و پرورنده اند. عشق هستی مدار در معنایی عمیق جفت را می آفریند، امکان خود باروری را فراهم می کند، احساس سزاوار عشق بودن را پدید می آورد و این هردو، رشد مداوم و پیوسته را تسریع می کند....

25 آبان

الکترونیک

هواوی با اشاره به فعالیت‌های خود در شهر لونگانگ چین، اعلام کرد که استفاده از راهکارهای اینترنت اشیاء (IoT) و ...