محصولات - کابلشو و دوراهی

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
55 کابلشو مسی 20*630 کابلشو مسی 20*630 0 ریال
54 کابلشو مسی 20*500 کابلشو مسی 20*500 0 ریال
53 کابلشو مسی 20*400 کابلشو مسی 20*400 0 ریال
52 کابلشو مسی 16*300 کابلشو مسی 16*300 0 ریال
51 کابلشو مسی 16*240 کابلشو مسی 16*240 0 ریال
50 کابلشو مسی 16*185 کابلشو مسی 16*185 0 ریال
49 کابلشو مسی 12*185 کابلشو مسی 12*185 0 ریال
48 کابلشو مسی 12*150 کابلشو مسی 12*150 0 ریال
47 کابلشو مسی 12*120 کابلشو مسی 12*120 0 ریال
46 کابلشو مسی 10*120 کابلشو مسی 10*120 0 ریال
45 کابلشو مسی 12*95 کابلشو مسی 12*95 0 ریال
44 کابلشو مسی 12*70 کابلشو مسی 12*70 0 ریال
43 کابلشو مسی 10*70 کابلشو مسی 10*70 0 ریال
42 کابلشو مسی 8*70 کابلشو مسی 8*70 0 ریال
41 کابلشو مسی 12*50 کابلشو مسی 12*50 0 ریال