محصولات - رابط سیم

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
175 رابط سراهی 1.5 رابط سراهی 1.5 0 ریال
174 رابط سراهی 2.5 رابط سراهی 2.5 0 ریال
173 رابط سراهی 6 رابط سراهی 6 0 ریال