محصولات - پرس سرسیم

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
194 پرس سرسیم وایرشو (6-0.5) پرس سرسیم وایرشو (6-0.5) 0 ریال
193 پرس سرسیم وایرشو (6-0.5) پرس سرسیم وایرشو (6-0.5) 0 ریال
192 پرس سرسیم وایرشو (16-6) پرس سرسیم وایرشو (16-6) 0 ریال
191 پرس سرسیم وایرشو (25-10) پرس سرسیم وایرشو (25-10) 0 ریال
190 پرس سرسیم وایرشو (35-10) پرس سرسیم وایرشو (35-10) 0 ریال
189 پرس سرسیم وایرشو (50-25) پرس سرسیم وایرشو (50-25) 0 ریال
188 پرس سرسیم وایرشو (95-50) پرس سرسیم وایرشو (95-50) 0 ریال
187 پرس وایرشو چهارگوش زن (6-0.25) پرس وایرشو چهارگوش زن (6-0.25) 0 ریال
186 پرس وایرشو شش گوش زن (6-0.25) پرس وایرشو شش گوش زن (6-0.25) 0 ریال
185 پرس سرسیم وایرشو دستی (2.5-0.25) پرس سرسیم وایرشو دستی (2.5-0.25) 0 ریال
184 پرس سرسیم وایرشو دستی (16-0.5) پرس سرسیم وایرشو دستی (16-0.5) 0 ریال
183 پرس سرسیم روکشدار (6-1.5) پرس سرسیم روکشدار (6-1.5) 0 ریال
182 پرس سرسیم روکشدار (6-1.5) پرس سرسیم روکشدار (6-1.5) 0 ریال
181 پرس سرسیم روکشدار و وایرشو پرس سرسیم روکشدار و وایرشو 0 ریال
180 پرس سرسیم برنجی (6-0.25) پرس سرسیم برنجی (6-0.25) 0 ریال