محصولات - بست کمربندی

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
61 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*385 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*385 385MM 4.8MM 0 ریال
60 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*300 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*300 300MM 4.8MM 0 ریال
59 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*250 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*250 250MM 3.6MM 0 ریال
58 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*200 بست کمربندی ضد اشعه 4.8*200 200MM 4.8MM 0 ریال
57 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*200 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*200 200MM 3.6MM 0 ریال
56 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*150 بست کمربندی ضد اشعه 3.6*150 150MM 3.6MM 0 ریال
23 بست کمربندی 9*1168 بست کمربندی 9*1168 1168MM 9MM 0 ریال
22 بست کمربندی 4.8*914 بست کمربندی 4.8*914 914MM 4.8MM 0 ریال
21 بست کمربندی 9*710 بست کمربندی 9*710 710MM 9MM 0 ریال
20 بست کمربندی 8*550 بست کمربندی 8*550 550MM 8MM 0 ریال
19 بست کمربندی 4.8*500 بست کمربندی 4.8*500 500MM 4.8MM 0 ریال
18 بست کمربندی 8*450 بست کمربندی 8*450 450MM 8MM 0 ریال
17 بست کمربندی 4.8*432 بست کمربندی 4.8*432 432MM 4.8MM 0 ریال
16 بست کمربندی 7.6*370 بست کمربندی 7.6*370 370MM 7.6MM 0 ریال
15 بست کمربندی 4.8*370 بست کمربندی 4.8*370 370MM 4.8MM 0 ریال