محصولات - لوله شلاقی پلاستیکی

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
304 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-14P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-14P 0 ریال
303 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-16P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-16P 0 ریال
302 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-20P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-20P 0 ریال
301 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-22P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-22P 0 ریال
300 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-25P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-25P 0 ریال
299 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-29P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-29P 0 ریال
298 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-36P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-36P 0 ریال
297 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-48P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-48P 0 ریال
296 لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-60P لوله فلکسیبل پلاستیکی BG-60P 0 ریال