محصولات - ترمینال فانتزی

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
355 ترمینال فانتزی 4 پیچ ترمینال فانتزی 4 پیچ 0 ریال
354 ترمینال فانتزی 6 پیچ ترمینال فانتزی 6 پیچ 0 ریال
353 ترمینال فانتزی 8 پیچ ترمینال فانتزی 8 پیچ 0 ریال
352 ترمینال فانتزی 10 پیچ ترمینال فانتزی 10 پیچ 0 ریال
351 ترمینال فانتزی 12 پیچ ترمینال فانتزی 12 پیچ 0 ریال