محصولات - نوارچسب

کد محصول نام محصول سایز محصول(طول) سایز محصول(عرض) مبلغ بدون مالیات
358 نوار آپارات 2 سانتی متری(نوار آبندی) نوار آپارات 2 سانتی متری(نوار آبندی) 0 ریال
357 نوار آپارات 4 سانتی متری(نوار آبندی) نوار آپارات 4 سانتی متری(نوار آبندی) 0 ریال
356 نوار آپارات 5 سانتی متری(نوار آبندی) نوار آپارات 5 سانتی متری(نوار آبندی) 0 ریال